فروشگاه یدکی پراید :
رینگ پراید ریک ۳۱۰۰۰۰

رینگ ۴۰۵ ریک ۳۴۰۰۰۰

رینگ روا استاندارد ۴۶۰۰۰۰

سرپلوس ۲۰ ABS مارک AMT کارتنی ۲۳۵۰۰۰ تعداد محدود

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ ۸۲۰۰۰

بلبرینگ کارتنی ۸۰۰۰۰

توپی کارتنی ۲۹۰۰۰۰

سرپلوس ۲۰ ABS مارک AMT کارتنی ۲۳۵۰۰۰
سرپلوس ۲۰ ABS مارک اپکو ۲۶۹۰۰۰
سرپلوس ۲۰ ABS مارک رایو 253000
سرپلوس ۲۰ ABS مارک دیناپارت ۲۵۵۰۰۰

مشعلی کوتاه ۲۴ و ۲۲ پژو ۳۵۰۰۰۰

مشعلی بلند ۲۲ و ۲۴ پژو ۵۹۰۰۰۰

بلبرینگ پلوس کارتنی ۱۷۰۰۰

دنده برنجی کارتنی ۲۱۰۰۰۰
خورد ۲۱۵۰۰۰

بلبرینگ کلاچ پیکان ۱۱۷۰۰۰

بلبرینگ کلاچ GSK قیمت ۱۱۷۰۰۰

سرپلوس ۲۰ ABS پراید هرینگتون ۲۷۰۰۰۰
سرپلوس ۲۲ ABS خار وسط هرینگتون ۳۳۵۰۰۰
سرپلوس ۲۴ ABS خار وسط هرینگتون ۳۶۰۰۰۰
مشعلی بلند پراید ABS 20 هرینگتون ۲۸۵۰۰۰
سرپلوس ۲۱خار ۲۰۶ ABS هرینگتون ۳۲۰۰۰۰
سرپلوس ۲۲ خار ۲۰۶ ABS هرینگتون ۳۱۰۰۰۰

دیسک و صفحه پراید ایسین ۷۱۰۰۰۰
دیسک و صفحه ۴۰۵ ایسین ۱۴۲۰۰۰۰