سپاپ ساوه:

پراید ۲۳۸۰۰۰۰ریال

۴۰۵ ۳۱۰۰۰۰۰ریال

تیپ دو ۳۳۵۰۰۰۰ریال

تیپ پنج ۶۰۵۰۰۰۰ریال

سوخت آما:

واتر پمپ پراید ۲۰۰۰۰۰۰ریال

واتر پمپ پژو ۲۴۵۰۰۰۰ریال

واتر پمپ موتور ملی ۲۸۵۰۰۰۰ریال

تیپ‌دو ۲۵۰۰۰۰۰ریال

تیپ پنج ۲۶۰۰۰۰۰ریال

پیکان ۲۲۸۰۰۰۰ریال

کیت کلاج عظام:

پیکان ۸۹۰۰۰۰۰ریال

پژو ۹۸۰۰۰۰۰ریال

تیپ دو ۱۰۷۰۰۰۰۰ریال

اتوماتیک استارت ۴۰۵ قدیم جدید ۱۶۸۰۰۰۰ریال