منبع اگزوز عقب پراید مشهد 
87,000 تومان 

منبع اگزوز عقب پراید الگانس گرید A 
98,000 تومان 

منبع اگزوز عقب پراید صادراتی 
127,000 تومان

منبع اگزوز عقب پراید CNG صادراتی 
128,000 تومان 

منبع اگزوز عقب تیبا 1 گالوانیزه 
168,000 تومان

منبع اگزوز عقب تیبا 2 صادراتی 
178,000 تومان 

منبع اگزوز عقب L 90 صادراتی 
168,000 تومان 

منبع وسط کپسولی L90 گرید A 
98,000 تومان 

منبع اگزوز عقب زانتیا گالوانیزه 
گرید A ( اگزوز میلاد ) 
218,000 تومان 

منبع وسط اگزوز زانتیا با لوله گرید A ( اگزوز میلاد ) 
218,000 تومان 

منبع اگزوز عقب ریو گرید A 
218,000 تومان 

منبع وسط اگزوز ریو گرید A 
138,000 تومان

سرتاسری پراید دوگانه سوز 
158,000 تومان

لوله سرتا سری اگزوز پراید 111 با منبع
گرید A ( اگزوز میلاد ) 
158,000 تومان

سرتاسری تیبا 1 گرید A ( اگزوز میلاد ) 
230,000 تومان 

گلوئی اگزوز بدون واشر پراید صادراتی 
78,000 تومان 

گلوئی اگزوز واشردار پراید صادراتی 
82,000 تومان 

لوله هفت خم اگزوز پراید 131 گرید A 
78,000 تومان

لوله هفت خم اگزوز پراید 111 گرید A 
88,000 تومان 

لوله هفت خم اگزوز پراید وانت گرید A 
قیمت 98,000 

لوله هفت خم اگزوز پراید U4 گرید A
( اگزوز میلاد ) 98,000 تومان 

لوله ده خم اگزوز پراید دو گانه گرید A
( اگزوز میلاد ) 88,000 تومان