کیت کلاچ روآ عظام
۶۹۸۰۰۰ 
دیسک و صفحه سکو اصلی وارداتی ریو  ۷۸۰۰۰۰
دیسک و صفحه سکو اصلی وارداتی تیبا 
۷۸۰۰۰۰