۱۳۹۸/۸/۲۲
فوم سپر جلو
۲۳۵۰۰۰ ریال
فوم سپر عقب
۳۱۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۸/۲۲
بلبرینگ وسط پلوس  ۴۰۵ amt
۱۴۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۸/۲۵
سرسیلندر پژوهان پراید انژکتور
۶۳۵۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۹/۳
سرپلوس abs  ۲۰ amt
۱۵۳۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸۹/۳
پمپ بنزین بوش بیرون باک ۴۰۵ جعبه زرد
۱۸۳۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۹/۴
تیغه پراید
۱۷۵۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۹/۴
بوش اکسل همتا                 
۷۵٬۰۰۰ریال

۱۳۹۸/۹/۴
چراغ سقف پراید                
۶۵٬۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۹/۴
کوئل amt 
۱۴۸۰۰۰۰ ریال

۱۳۹۸/۹/۴
واتر پراید امکو 
۱۱۸۰۰۰۰ ریال