قیمت عمده لوازم یدکی 

تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷

 

۹۸.۰۸.۲۵
سه شاخه پلوس پراید۲۰خار عظام 
۳۹۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سه شاخه پلوس ۱۹ خار پراید عظام
۳۴۵۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
صفحه تکی پراید عظام 
۱۷۴۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
صفحه تکی ۴۰۵ پری دمپر عظام 
۲۹۷۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
میلنگ ۴۰۵ عظام 
۳۶۸۰۰۰۰  ریال

۹۸.۰۸.۲۵
مشعلی بلند۴۰۵ ۲۴ خار عظام 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
دیسک وصفحه رانا عظام 
۵۵۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سرپلوس ۲۰خار عظام 
۱۴۷۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سرپلوس تیبا عظام 
۱۶۷۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
شاطون پراید عظام 
۳۷۷۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
پیستون روآ 
استاندارد و ۰۲۰ و ۰۳۰ عظام 
۳۵۸۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
پیستون پراید عظام جور 
۱۸۴۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
استارت L90 استام 
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
بوش وپیستون ۴۰۵ دینا
۳۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سرسیلندر۴۰۵ ۲گانه دینا
۹۵۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
واترپمپ پراید دینا 
۱۳۳۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ دینا 
۷۶۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید دینا پارت 
۷۸۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سرسیلندر پراید انژکتور دینا 
۶۵۶۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
سرسیلندر پراید کاربراتور دینا 
۶۵۹۰۰۰۰ ریال

۹۸.۰۸.۲۵
کمک فرمان ۴۰۵ عظام 
۱۶۶۰۰۰۰ ریال

 

سفارش تلفنی لوازم یدکی

۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷

۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴

۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷