تسمه تایم ۴۰۵ دایکو اصلی 
تسمه تایم پراید دایکو اصلی
تسمه تایم سمند ملی دایکو اصلی
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۲و۵ دایکو اصلی 
تسمه تایم ریو دایکو اصلی
تسنه تایم زانتیا دایکو اصلی 
تسمه تایم ال۹۰ دایکو اصلی 
رسید