دیسک چرخ ایساکو

 

قیمت به روز دیسک چرخ های ایساکو

دیسک چرخ جلو ۴۰۵
💵 200,000 T

دیسک چرخ جلو تیپ ۲
💵 190,000 T

دیسک چرخ چرخ جلو تیپ ۵
💵 220,000 T

دیسک چرخ جلو سمند ملی 
💵 260,000 T

کاسه چرخ ۴۰۵ 

مشاهده باقی قیمت ها 
💵 116,000 T

دیسک چرخ عقب تیپ ۵
💵 150,000 T

--------------------------