چهارشاخ فرمان کوتاه پراید  توس
چهار شاخ فرمان بلند پراید توس
چهار شاخ گاردان پیکان توس
زنجیر موتور پیکان فال 
زنجیر سفت کن پیکان فال 
رسید

بازویی چرخ عقب پژو ۴۰۵ ABS چپ توس مشهد
بازویی چرخ عقب پژو ۴۰۵ ABS راست توس مشهد
سگدست پژو ۴۰۵ چپ و راست توس مشهد
سگدست پراید ABS چپ و راست توس مشهد
توپی چرخ جلو پژو ۴۰۵ توس مشهد
جعبه فرمان پیکان توس مشهد
اکسل عقب پژو ۴۰۵ نیمه توس مشهد
اکسل عقب پژو ۴۰۵ کامل توس مشهد
رسید