استارت پراید استام 
٣۵٣٠٠٠٠ ریال

استارت L90 استام ۶۱۰٠٠٠٠ ریال

استوپر موتور ٤٠٥ دینا 
٧٥٠٠٠٠ ریال

استوپر موتور ٤٠٥ یوفو دینا 
٦۶٠٠٠٠ ریال

استوپر پراید یوفو دینا 
٦۶٠٠٠٠ ریال