اجناس زیر با برند شید پارت وارد موجودی فروشگاه شد :                 ✅ دنده داخل گیربکس 1 پراید                                                                 90000 تومان                                                                                             ✅ دنده داخل گیربکس 2 پراید                                                                 80000 تومان                                                                                               ✅ دنده داخل گیربکس 3 پراید                                                                   80000 تومان                                                                                                  ✅ دنده داخل گیربکس 4 پراید                                                                  85000 تومان                                                                                                ✅ کشویی 1 و 2 پراید                                                                              136000 تومان                                                                                              ✅ کشویی 3 و 4 پراید                                                                             110000 تومان                                                                                               ✅ مغزی کشویی 3 و 4 پراید                                                                     30000 تومان                                                                                        ✅ دنده دیشلی دست کامل پراید                                                           65000 تومان                                                                                              ✅دنده پینیون پراید                                                                                   65000 تومان                                                                                           ✅ شفت گیربکس بلند پراید                                                                                    230000 تومان                                                                                              ✅ دنده دیشلی تیبا                                                                               80000 تومان                                                                                                              ✅ دنده داخل گیربکس عقب پراید                                                          75000 تومان                                                                                                  ✅ شفت گیربکس بلند پراید                                                                    230000 تومان                                                                                                    ✅ شفت گیربکس کوتاه پراید                                                                   240000 تومان

اجناس زیر با برند نصیر وارد موجودی فروشگاه شد :                             ✅ سوئیچ استارت کامل پراید                                                                          126000 تومان                                                                                         ✅ سوئیچ استارت تکی پراید                                                                 93000 تومان                                                                                               ✅ قفل سوئیچی درب صندوق 405                                                    27000 تومان                                                                                              ✅ سوئیچ استارت تکی 405                                                                   89000 تومان                                                                                             ✅ سوئیچ استارت کامل 405                                                                140000 تومان                                                                                            ✅ سوئیچ استارت کامل  405 جدید                                                     130000 تومان                                                                                           ✅ سوئیچ استارت پیکان                                                                       120000 تومان

✅ مغزی کشویی 1 و 2 آیس                                                                         70000 تومان                                                                                              ✅ کشویی 1 و 2 آیس                                                                               205000 تومان

✅ صفحه تکی شایان (150000 تومان ) و✅ کیت کلاچ شایان (330000 تومان ) رسید