محصولات ایرکو 

راهنما پارک پژو حباب دار 4700
راهنما پارک پژو بدون حباب 4700
راهنما پارک پژو نارنجی 6500 تک جعبه
راهنما پارک پراید نارنجی6200تک جعبه
راهنما پارک پراید 4700
چراغ خطر پیکان 22000
طلق خطر پیکان 9800
چراغ خطر وانت جدید 9700
طلق خطر وانت جدید 4500