✅لنت جلو 405 تکستار شرکتی   
۱۶۷۰۰۰تومان
✅لنت جلو سمند EF7 تکستار شرکتی   
۲۱۰۰۰۰تومان
✅لنت جلو رانا تکستار شرکتی 
۱۹۸۰۰۰تومان
✅لنت جلو 206. T5 تکستار شرکتی.  
۱۹۹۰۰۰تومان
✅لنت جلو 206  T2 تکستار شرکتی.
۱۸۰۰۰۰تومان
✅لنت جلو 405 LPR شرکتی   
۱۲۸۰۰۰تومان
✅لنت جلو 405 EMCO شرکتی. 
۱۲۸۰۰۰تومان
✅لنت عقب 405 تکستار شرکتی.  
۲۱۰۰۰۰تومان
✅لنت عقب EF7 ایداج شرکتی.  
۱۲۵۰۰۰تومان
✅لنت عقب دنا تکستار شرکتی
۱۹۵۰۰۰تومان
✅لنت عقب رانا تکستار شرکتی. 
۲۱۰۰۰۰تومان
✅لنت عقب T5 تکستار شرکتی.
۲۰۵۰۰۰تومان
✅لنت عقب پارس ELX تکستار شرکتی. 
۲۰۵۰۰۰تومان
✅لنت عقب 206. T2 تکستار شرکتی.   
۱۹۰۰۰۰تومان
✅لنت عقب 206  T3 تکستار شرکتی 

✅لنت عقب  L90 تکستار شرکتی

✅صافی بنزین 405 شرکتی 
۱۴۰۰۰تومان
✅شمع بوش تک پلاتین 405 شرکتی 
۱۵۰۰۰تومان
✅شمع موتور 405 NGK شرکتی  
۱۸۰۰۰تومان
✅شمع موتور T5 شرکتی   
۱۹۰۰۰تومان
✅شمع موتور 405 شرکتی  
۱۴۰۰۰تومان
✅شمع موتور L90 اصلی شرکتی   
۱۴۰۰۰تومان
✅شمع موتور اکیوم اصلی شرکتی  
۲۲۰۰۰تومان