شیر فرمان طرح جدید ۴۰۵ هرینگتون
۴۵۵،۰۰۰ تومان

شیر فرمان طرح قدیم ۴۰۵ هرینگتون
۴۴۵۰۰۰تومان

ایربک(کیسه هوا ) پراید کروز
۸۸۰۰۰۰تومان

ایسیو (ecu کامپیوتر ) پراید کروز
۶۵۰۰۰۰تومان