لنت هاى جهان لنت رسید

لنت جلو پراید٣٥٠٠٠٠ریال
لنت عقب پراید ٤٢٥٠٠٠ریال
لنت جلو٤٠٥ ٥٩٠٠٠٠ریال
لنت جلو پیکان ٣٧٠٠٠٠ریال
لنت عقب پیکان کامل٧٦٠٠٠٠ریال
لنت جلو سمند ملى٧٩٠٠٠٠ریال
لنت عقب سمند ملی ١٠٥٠٠٠٠ریال
لنت جلو ریو٦٥٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام ١٦٣٠٠٠٠ریال
فروش به صورت دست 
رسید

کمک جلو ال٩٠ ٢٦٠٠٠٠٠ریال
کمک عقب ال٩٠ ٢٣٠٠٠٠٠ریال
(عظام)

شمع موتور سوزنىNGK ٢٥٥٠٠٠ریال

تمامى پیستون هاى عظام روآ پیکان پراید مجددا تکمیل موجودى گردید

شمع موتور تک پلاتین NGK با لیبل ایساکو١٧٥٠٠٠ریال
شمع موتور دو پلاتین ١٩٥٠٠٠ریال