✅ کله گاوی پیکان داتکو با دو ماه گارانتی 8500000 ریال 

روآ سال 8900000 ریال 

آریسان 9500000 ریال 

جعبه فرمان پیکان 3750000 ریال 

جعبه فرمان پراید بدون جای گیریس خور 1950000 ریال و با گیریس خور 2050000 ریال.