بلبرینگ چرخ جلو 141 HSB ٥٣٠٠٠٠ریال
بلبرینگ چرخ جلو٤٠٥ HSB ٧٩٠٠٠٠ریال
سرپلوس پراید٢٠ خار ABS ١٥٢٠٠٠٠ریال

شمع موتور دو پلاتینNGK ١٩٥٠٠٠ریال
شمع موتور تک پلاتین NGK با لیبل ایساکو ١٧٥٠٠٠ریال

کمک جلو و عقب پراید عظام ١٦٣٠٠٠٠ریال
فروش به صورت دست میباشد

کمک جلو٢٠٦ عظام ٢٥٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب ٢٠٦ ١٧٧٠٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر٤٠٥ اورجینال ترکیه ٧٥٠٠٠٠ریال

تسمه تایم٤٠٥ اورجینال ١٠٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٢٠٦ تیپ٥ اورجینال ٢١٠٠٠٠٠ریال