قیمت به روز سنسور اکسیژن  های ایساکو

سنسور اکسیژن بلند ساژم(۰۲۶) بوش
💵 330,000 T

سنسور اکسیژن متوسط (۰۲۷) بوش
💵 250,000 T

سنسور اکسیژن کوتاه (۰۲۸) بوش
💵 215,000 T

سنسور اکسیژن ساژم سیم طوسی سوکت سبز NTK
💵 340,000 T

سنسور اکسیژن ساژم سیم سبز سوکت سبز NTK 
💵 345,000 T

سنسور اکسیژن زیمنس و پیکانی  NTK 
💵 365,000 T

-------------------