۱۳۹۸/۱۱/۶
گلگیر جلو ۴۰۵ شرکتی اصلی 
۱۲۰۰۰۰ تومان

گلگیر جلو پارس شرکتی اصلی
۱۱۵۰۰۰ تومان

گلگیر عقب پژو شرکتی اصلی
۳۱۰۰۰۰ تومان