پمپ بنزین ٤فیش کامل٢٣٠٠٠٠
پمپ بنزین٦فیش کامل٢٣٤٠٠٠
پمپ بنزین کامل یورو٤  ٣٤٠٠٠٠
پمپ بنزین کامل پژو٧درجه٣١٠٠٠٠
پمپ بنزین کامل پژو صفردرجه٣١٥٠٠٠

درجه داخل باک پلیمیری٤٢٠٠٠
درجه داخل باک کاربراتور٩٠٠٠٠
درجه داخل باک یورو٤   ٤٤٠٠٠٠