❇ تسمه تایم 134 دندانه - اپتیبلت (ایساکو)
💵 210,000 T

❇ کارتل روغن 405 - ایساکو
💵 156,000 T

❇️ ترمز دربهای 405 (پیم) - ایساکو
💵 18,000 T

❇ کابل ترمز دستی چپ/راست 405 - ایساکو
💵 12,500 T

❇ میل لنگ 405 - ایساکو
💵 345,000 T
❇ میل لنگ سمند - ایساکو
💵 395,000 T