یاتاقان ثابت استاندارد پراید IBBC 

قیمت ۴۹۰۰۰۰ تومان

یاتاقان ثابت استاندارد پژو ۱۸۸_۲۰۰۰ IBBC   

قیمت ۶۹۵۰۰۰ تومان

یاتاقان ثابت استاندارد پیکان و روآ IBBC 

قیمت ۵۰۵۰۰۰ تومان 

یاتاقان ثابت استاندارد تیپ ۲ IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰تومان

یاتاقان ثابت استاندارد تیپ ۵ IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان ثابت سمند ملی IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک ۳۰ پیکانIBBC

قیمت ۵۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک ۳۰ پیکانIBBC

قیمت ۵۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک ۳۰ تیپ ۲  IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک استاندارد تیپ ۲  IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک استاندارد تیپ ۵  IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان

یاتاقان متحرک استاندارد سمند ملی IBBC

قیمت ۷۰۵۰۰۰ تومان