۹۸/۱۱/۳۰
واشر کاتالیزور ۲۰۶ پویا قطعه: ۵۲,۰۰۰ ریال

۹۸/۱۱/۳۰ 
لوله روغن ریز پلیمری ۴۰۵: ۷۸,۰۰۰ ریال

۹۸/۱۲/۳
قفل در موتور ۴۰۵ و سمند: ۷۷،۰۰۰ ریال

۹۸/۱۲/۳
دو شاخ کلاچ بهینه رانا: ۲۱۵,۰۰۰ ریال

۹۸/۱۲/۳
زبانه صندوق ۴۰۵: ۱۴,۵۰۰ ریال

۹۸/۱۲/۳
قفل در موتور ۴۰۵ (slx) : ۹۹,۰۰۰ ریال