۹۸.۱۲.۰۷
بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید دینا پارت GSP
 ۷۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو پراید ۱۴۱ عظام
۷۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ عظام
۲۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ عظام
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS عظام
۲۲۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ دینا 
۷۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ ۴۰۵ یونیکس دینا پارت
۶۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ کلاچ پراید یونیکس دینا پارت
۶۸۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۰۷
پلوس کامل بلند ال۹۰ عظام
۵۲۵۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل کوتاه ال۹۰ عظام
۴۸۵۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل بلند پراید عظام
۳۸۵۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل کوتاه پراید عظام
۳۴۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۰۷
سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید دینا پارت
۱۷۸۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام
۱۸۸۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۱ خار ۲۰۶ عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۱ خار ABS ۲۰۶ عظام
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار ۲۰۶ عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار کافکو ۴۰۵ عظام
۱۹۸۰۰۰۰ ریال

سر پلوس تیبا عظام
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۰۷
سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ آلتک دینا پارت 
۱۸۰۰۰۰۰۰  ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک 
۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه ۴۰۵ دوگانه GSP دینا پارت 
۱۳۱۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر دوگانه نیمه عظام
۱۱۹۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر انژکتور پراید دینا پارت 
۷۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر انژکتور پراید عظام
۷۸۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۰۷
پیستون جور روآ عظام
۳۷۵۰۰۰۰ ریال

پیستون جور پیکان عظام
۳۷۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه تیبا عظام
۲۲۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۰۷
 درب سوپاپ کامل ۴۰۵ مژده وصل 
۱۹۶۰۰۰۰ ریال