پمپ بنزین کامل پراید کاربراتور 
 KYOSANساخت کشور ژاپن                                                                 💰قیمت 240,000    تومان                             برای خرید لینک را لمس کنید 👇👇👇👇                       

پمپ بنزین کامل پراید کاربراتور AMT                        💰قیمت 148,000    تومان                             برای خرید لینک را لمس کنید 👇👇👇👇               

پمپ بنزین کامل پراید کاربراتور NOVEL                           💰قیمت 148,000    تومان                             برای خرید لینک را لمس کنید