دیسک و صفحه و بلبرینگ لوک ۱۸۰۰        ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

دیسک و صفحه و بلبرینگ پری دمپر ترک ایساکو      ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

دیسک و صفحه و بلبرینگ پری دمپر کره ایساکو   ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان 

دیسک و صفحه لوک تیپ ۵    ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان