اسفند  1398 برند برتردرتولید قطعات جلوبندی خودرو

عدد 2,070,000 8 مشعلی پلوس 24خارچپ کوتاه پژو405 0487 32

عدد 2,520,000 4 مشعلی پلوس24خار راست بلند پژو405 0488 33

عدد 4,630,000 4 پلوس کامل ABS405بلند 22خار وسط راست 0490 34

عدد 4,060,000 4 پلوس کامل ABS405کوتاه 22خار وسط چپ 0491 35

عدد 4,890,000 4 پلوس کامل ABS405 بلند -24 راست 0492 36

عدد 4,370,000 4 پلوس کامل ABS405کوتاه -24 چپ 0493 37

عدد 440,000 50 سه شاخ پلوس پژو 405)22خار( 0496 38

عدد 530,000 50 سه شاخ پژو 405)24خار( 0497 39

گروه : پژو 206

عدد 2,490,000 4 طبق کامل چپ پژو206تیپ5)مثلثی( 0243 40

عدد 2,490,000 4 طبق کامل راست 206 تیپ5 )مثلثی( 0244 41

عدد 360,000 40 سیبک فرمان چپ پژو206 0231 42

عدد 360,000 40 سیبک فرمان راست پژو206 0232 43

عدد 420,000 30 سیبک مفصل پژو206 0221 44

عدد 510,000 10 سیبک مفصل پژو206 ماندو 0222 45

عدد 840,000 4 دیسک ترمز جلو 206تیپ 2 0270 46

عدد 1,130,000 4 دیسک ترمز جلو 206تیپ5 0271 47

عدد 450,000 30 سیبک تعادل پژو206 0211 48

عدد 520,000 20 بوش طبق ساده و لبه دار پژو 206ست 3TU 0250 49

عدد 195,000 48 دوشاخ رام پژو206 0259 50

عدد 430,000 30 دسته موتور دوسرپیچ پژو206/زانتیا/روغن دار 0260 51

عدد 200,000 50 دسته موتور گرد فلزی پژو206 0261 52

عدد 215,000 50 دسته موتور گرد کائوچوئی پژو 206 0262 53

عدد 120,000 30 میل ماهک کوتاه 206 0266 54

عدد 1,420,000 10 سرپلوس 206-21خارساده 0280 55

عدد 1,420,000 10 سرپلوس 206-22خار ساده 0281 56

عدد 1,530,000 10 سرپلوس 206-21 خارABS 0282 57

عدد 1,530,000 10 سرپلوس 206-22خار ABS 0283 58

عدد 1,530,000 10 سرپلوس206 - 22 خار TU5-ABS 0284 59

عدد 1,700,000 10 مشعلی 22 خار کوتاه چپ پژو 206 0285 60

عدد 2,460,000 4 مشعلی 22 خار بلند راست پژو 206 0286 61

عدد 1,700,000 10 مشعلی 21 خار کوتاه چپ پژو 206 0287 62

عدد 2,460,000 4 مشعلی 21 خار بلند راست پژو 206 0288 63

عدد 440,000 50 سه شاخ پلوس 21 خار پژو 206 0296 64

عدد 310,000 50 سیبک فرمان هیدرولیکRD)آریسان( 0331 65

www.amirnia.com marketing@amirnia.com  instagram : amirniaco شماره سازمان فروش: 35042- 021  شماره فاکس:  26767039-021

 

 

اسفند 1398 برند برتردرتولید قطعات جلوبندی خودرو

گروه : 90L

عدد 1,200,000 8 سیبک طبق کامل چپ90L 0741 66

عدد 1,200,000 8 سیبک طبق کامل راست 90L 0742 67

عدد 550,000 20 سیبک فرمان چپ 90L 0731 68

عدد 550,000 20 سیبک فرمان راست 90L 0732 69

عدد 380,000 40 سیبک مفصل 90L 0721 70

عدد 310,000 30 سیبک زیراکسل 90L 0744 71

عدد 1,310,000 8 طبق ساندرو )چپ( 0745 72

عدد 1,310,000 8 طبق ساندرو )راست ( 0746 73

عدد 150,000 100 بوش طبق لبه دار 90L 0750 74

عدد 55,000 100 لاستیک چاکدار 90L 0751 75

عدد 515,000 20 دسته موتور شاتونی 90L 0760 76

عدد 1,070,000 4 دیسک ترمز 90L 0770 77

عدد 1,450,000 10 سرپلوس 90ABS-L 0780 78

گروه : پراید

عدد 645,000 15 طبق پراید بوش فلزی 0643 79

عدد 630,000 15 طبق پراید بوش لاستیکی 0641 80

عدد 300,000 50 سیبک فرمان پراید 0631 81

عدد 330,000 30 سیبک مفصل پراید 0621 82

عدد 330,000 30 سیبک مفصل پراید-هیدرولیک 0622 83

عدد 3,470,000 4 جعبه فرمان پراید)بدون تخفیف( 0601 84

عدد 75,000 100 بوش طبق فلزی پراید 0650 85

عدد 55,000 100 بوش طبق لاستیکی پراید 0651 86

عدد 110,000 50 بوش اکسل پراید 0652 87

عدد 35,000 200 لاستیک تعادل پراید 0653 88

عدد 55,000 80 لاستیک چاکدار پراید 0654 89

عدد 250,000 20 توپی سرکمک پراید 0655 90

عدد 45,000 100 لاستیک منجید اگزوز پراید/پژو 405 0656 91

جفت 55,000 100 ضربه گیر کمک عقب پراید)نری و مادگی( 0657 92

عدد 100,000 36 گردگیر کمک جلو پراید 0658 93

عدد 110,000 30 گردگیر کمک عقب پراید 0659 94

عدد 330,000 18 دسته موتور شماره 1 پراید 0660 95

عدد 275,000 25 دسته موتور شماره2 پراید 0661 96

عدد 100,000 70 گردگیر پلوس ساده پراید/تیبا 0663 97

www.amirnia.com marketing@amirnia.com instagram : amirniaco شماره سازمان فروش: 35042- 021  شماره فاکس:  26767039-021

 

اسفند 1398 برند برتردرتولی د قطعات جلوبندی خودرو

عدد 650,000 4 دیسک ترمز پراید 0670 98

عدد 660,000 4 کاسه چرخ قدیم پراید 0671 99

عدد 690,000 4 کاسه چرخ ABS 0672 100

عدد 660,000 4 کاسه چرخ جدید پراید 0673 101

عدد 550,000 8 توپی چرخ جلو پراید 0674 102

عدد 1,400,000 12 سرپلوس پراید 19خارساده 0680 103

عدد 1,400,000 12 سرپلوس پراید20خار ساده 0681 104

عدد 1,440,000 12 سرپلوس پراید19 ABS 0682 105

عدد 1,440,000 12 سرپلوس پراید20ABS 0683 106

عدد 1,340,000 12 مشعلی19خار 0685 107

عدد 1,350,000 12 مشعلی20خار 0686 108

عدد 1,490,000 10 مشعلی 19 ABS )پراید- تیبا( 0687 109

عدد 1,490,000 10 مشعلی  ABS20) پراید -تیبا( 0688 110

عدد 3,380,000 4 پلوس کامل پراید ساده 20بلند راست 0690 111

عدد 3,020,000 4 پلوس کامل پراید ساده 20کوتاه چپ 0691 112

عدد 3,590,000 4 پلوس کامل پراید 20 ABS بلند راست 0692 113

عدد 3,330,000 4 پلوس کامل پراید 20 ABS کوتاه چپ 0693 114

عدد 310,000 50 سه شاخ پلوس پراید 19 ساده 0696 115

عدد 310,000 50 سه شاخ پلوس پراید 20 ساده 0697 116

گروه : ریو -تیبا

عدد 420,000 20 سیبک تعادل چپ )ریو/تیبا( 0917 117

عدد 420,000 20 سیبک تعادل راست)ریو/تیبا( 0918 118

عدد 350,000 30 سیبک مفصل)ریو/تیبا( 0921 119

عدد 330,000 50 سیبک فرمان)ریو/تیبا( 0931 120

عدد 1,060,000 6 طبق چپ)ریو/تیبا( 0941 121

عدد 1,060,000 6 طبق راست)ریو/تیبا( 0942 122

عدد 900,000 3 دیسک ترمز تیبا 0970 123

عدد 550,000 8 توپی چرخ جلو تیبا 0974 124

عدد 1,420,000 10 سرپلوس تیبا ABS 0980 125

عدد 125,000 100 بوش طبق تیبا 0950 126

عدد 230,000 50 بوش اکسل تیبا 0951 127

عدد 330,000 20 دسته موتور شماره 1 تیبا 0960 128

عدد 330,000 20 دسته موتور شماره 2 تیبا 0961 129

عدد 440,000 12 دسته موتور شماره 3 تیبا 0962 130

عدد 30,000 200 واشر طبق تیبا 0965 131

عدد 620,000 20 توپی سر کمک تیبا چپ 0955 132

عدد 620,000 20 توپی سر کمک تیبا راست  0956 133

عدد 120,000 100 ضربه گیر کمک تیبا 0957 134

گروه : زانتیا

عدد 480,000 30 سیبک تعادل زانتیا 0811 135

عدد 410,000 30 سیبک مفصل زانتیا 0821 136

عدد 155,000 100 بوش طبق لبه دار زانتیا 0850 137

عدد 370,000 50 بوش طبق جناقی زانتیا چپ 0851 138

عدد 370,000 50 بوش طبق جناقی زانتیا راست 0852 139

گروه : پیکان

عدد 1,360,000 8 ست کامل سیبک پیکان 0109 140