۹۸.۱۲.۲۰
استارت ۴۰۵ عظام
۳۸۵۰۰۰۰ ریال

استارت پراید عظام
۳۷۹۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۲۰
دینام پراید عظام
۷۴۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۴۰۵ عظام
۷۵۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۲۰۶ عظام
۷۴۵۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۲۰
سر سیلندر پراید دینا پارت 
۷۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل ۴۰۵ دینا پارت 
۱۷۹۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر لخت ۴۰۵ دینا پارت 
۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۲۰ 
کیت کلاچ پیکان عظام
۶۴۵۰۰۰۰ ریال 

تعداد محدود !!!

۹۸.۱۲.۲۰
کیت کلاچ پراید عظام
۳۸۸۰۰۰۰ ریال 

تعداد محدود !!!

۹۸.۱۲.۲۰
کوئل ساژم بهرام 
۱۶۸۰۰۰۰ ریال

کوئل زیمنس بهرام
۱۶۸۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۲۰
پمپ بنزین پراید کاربراتور پمپ سازان
۱۳۰۰۰۰۰ ریال

۹۸.۱۲.۲۰
 بلبرینگ چرخ عقب پیکان حامد 
۵۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ حامد
۱۱۲۰۰۰۰ ریال