دیسک و صفحه پیکان قیمت ۵۹۰تومان 
       پراید قیمت ۳۸۰تومان                                    
۴۰۵قیمت ۶۵۰تومان و تیبا قیمت ۵۵۰تومان              و روا  رسید تعداد محدود