تسمه جات BSCO💰
تسمه تایم پراید٥٢٥٠٠٠ریال
تسمه دینام پراید ١٨٥٠٠٠ریال
تسمه هیدرولیک روا سال ١٣٣٥ ٣٦٥٠٠٠ریال
تسمه دینام٢٠٦ تیپ٥ ٦٠٠٠٠٠ریال

تسمه جات اوپتی بلت💰
تسمه تایم پراید٩٢٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٤٠٥ ١٤٠٠٠٠٠ریال
تسمه دینام٤٠٥ ١٣٥٠٠٠٠ریال
تسمه دینام٢٠٦ تیپ٢ ١٣٠٠٠٠٠ریال
تسمه دینام٢٠٦ تیپ٥ ١٣٠٠٠٠٠ریال
تسمه تایم ال٩٠ سایپا(اوپتی بلت)٣٠٠٠٠٠٠ریال