رینگ ریک تمامى خودرو ها رسید

 

رینگ موتور روا در چهار سایز استاندارد 
بیست
سى
چهل
موجود میباشد
رینگ های استاندارد و چهل ٣٢٠٠٠٠٠ریال
رینگ های سایز ٢٠و٣٠ به صورت تکى ٣٥٠٠٠٠٠ریال
در صورت خرید رینگ های بیست و سی با سبد قیمت به ٣٢٠٠٠٠٠ریال تغییر خواهد کرد🔻💰

رینگ موتور پیکان در چهار سایز استاندارد
بیست
سى
چهل
موجود میباشد
قیمت تمامى رینگ هاى پیکان ٣٥٠٠٠٠٠ریال میباشد
رینگ سی و چهل پیکان فقط به افرادی تعلق میگیرد که رینگ هاى استاندارد و بیست پیکان خریداری کرده اند 
در صورت خرید رینگ های بیست و استاندارد با سبد قیمت آن به ٣٢٠٠٠٠٠ریال تغییر خواهد داشت🔻💰

رینگ موتور٤٠٥ ریک ژاپن٢٢٠٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ ریک ژاپن٤٢٠٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٥ استاندارد ریک ٤٥٠٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور تیبا استاندارد ریک ٣٢٥٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور تیبا٥٠ ریک ٣٢٥٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور پراید یورو ٤ استاندارد ریک٣٢٥٠٠٠٠ریال💰
رینگ موتور پراید یورو٤ ٥٠ ریک٣٢٥٠٠٠٠ریال💰

رینگ موتور پراید ریک ژاپن در چهار سایز استاندارد 
بیست و پنج
پنجاه
هفتاد و پنج با قیمت ٢٠٠٠٠٠٠ریال موجود میباشد💰

اقلام شامل سبد رینگ ریک ژاپن. واتر پمپ٤٠٥ جى ام بى ژاپن ١٦٠٠٠٠٠ریال💰هر یک عدد واتر پمپ با یک عدد رینگ

 

چهارشاخ گاردان پیکان تویو ژاپن ٣٧٠٠٠٠ریال💰هر پنج عدد چهارشاخ با یک دست رینگ

سوپاپ پیکان سوپار در دوسایز استاندارد و دوم  و پژو٤٠٥ ١٨٠٠ قیمت:تماس💰. هر یک دست سوپاپ با یک دست رینگ ریک

مشعلی گیربکس پراید عظام بیست خار و نوزده خار فقط و فقط ١٦٥٠٠٠٠ریال💰