کوئل با وایر پژو 206  تیپ 5 FANTEX                    💰قیمت    428,000 تومان                                    

کوئل دو قلو پرایدزیمنس و تیبا FANTEX                                        💰قیمت    168,000 تومان                                     

کوئل دوبل پراید ساژم , پژو و پیکان FANTEX             💰قیمت    168,000 تومان                                     

دلکو کامل پراید کاربراتور FANTEX                              💰قیمت    388,000 تومان                                     

موتور فن خاری پژو و سمند و.... FANTEX               💰قیمت    188,000 تومان                                    

موتور فن رادیاتور آب دودور پراید FANTEX               💰قیمت    188,000 تومان