لیست قیمت محصولات بشرح ذیل است:
1-دیاق جلو صبا و 132:  
 1750000ریال
2-دیاق عقب صبا، 132و 111 :
1740000 ریال
3- باک انژکتوری: 
2200000 ریال
4- باک کاربراتور
2200000 ریال
5-باک ریترنلس:
2200000 ریال
6-باک یوروفور:
2250000 ریال
7-باک وانت 151:
2750000 ریال
8-دیاق عقب تیبا 2:
1830000 ریال
9-رام تیبا:
1380000 ریال
10-رام پراید با حرارت گیر:
1110000 ریال
11-سپرجلوی نیسان:
2300000 ریال
12- دیاق عقب تیبا:
1830000 ریال
13-دیاق جلو بزرگ ساینا معمولی:
 1990000 ریال
14- دیاق جلوبزرگ ساینا اتومات: 
2380000 ریال
15- دیاق جلو بزرگ کوییک معمولی:
1990000 ریال
16- دیاق جلوبزرگ کوییک اتومات:
2380000 ریال
17-دیاق جلو کوچک ساینا و کوییک:
820000 ریال
18-اکسل ABSوCNGپراید:
3270000ریال
19-باک تیبا:
2550000 ریال
20-باک نیسان:
3000000 ریال
21- دیاق جلو ریو:
2390000 ریال
22-دیاق جلو تیبا:
2080000 ریال
23- پمپ و گیج یورو فور: 
2600000 ریال
24-پمپ و گیج پرایدSng:
2500000 ریال
25- بالابر دستی عقب پراید:
270000 ریال
تاریخ اعلام :99/02/01