کاپت جلو صبا شرکتی سایپا
۳۸۰۰۰۰۰ریال
گلگیر جلو صبا سوراخ دار شرکتی سایپا
۱۲۵۰۰۰۰ریال
سینی شاسی کامل  شرکتی سایپا
۲۷۵۰۰۰۰ریال
کاپوت جلو ۱۳۲ شرکتی سایپا
۴۵۰۰۰۰۰ریال
قوطی پایین رادیاتور شرکتی سایپا
۹۸۰۰۰۰ریال
سینی جلو ۱۳۲ شرکتی سایپا
۲۶۰۰۰۰۰ریال
سینی جلو صبا شرکتی سایپا
۲۵۰۰۰۰۰ریال