عظام پراید
۴۰۰۰۰۰

عظام ۴۰۵
۷۴۵۰۰۰۰


پراید
سکو وارداتی
۴۸۵۰۰۰

دیسک و صفحه والیو valio کره
پراید 
۴۷۰۰۰۰
پژو
۸۷۰۰۰۰

رانا لوڪ
۱۸۳۰۰۰۰

ال۹۰ عظام
۶۸۰۰۰۰

پراید شایان x100   
۳۹۰۰۰۰

پراید شایان طرح سڪو    ۴۰۵۰۰۰۰

شایان ۴۰۵
۵۱۸۰۰۰
دیسڪ و صفحه پراید
دایڪن  ۵۰۵۰۰۰
گلد   ۴۱۵۰۰۰
پلاستڪس ۴۷۵۰۰۰
والئو آبی ۴۳۵۰۰۰