تسمه تایم پراید اوپتى بلت ١٠٠٠٠٠٠ریال💰
تسمه دینام٢٠٦ تیپ٥ اوپتی بلت١٥٠٠٠٠٠ریال💰

توپ چرخ عقب٤٠٥ ABSعظام
 ٢٣٠٠٠٠٠ریال

دینام٤٠٥ عظام٧٦٠٠٠٠٠ریال

دینام٢٠٦ عظام٧٨٠٠٠٠٠ریال

زغال استارت٤٠٥ عظام٤١٠٠٠٠ریال

اتوماتیک استارت قدیم٤٠٥عظام ٧٨٥٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید انژکتور و کاربراتور عظام٧٤٠٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار و ١٩ خار ساده عظام١٦٥٠٠٠٠ریال
فروش فقط به صورت مساوی با هم مقدور میباشد

کمک عقب٤٠٥ عظام٢٢٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب٢٠٦ عظام٢٢٥٠٠٠٠ریال

موتور فن٤٠٥ خاری عظام١٩٨٠٠٠٠ریال
موتور فن پراید دو دور عظام١٩٨٠٠٠٠ریال

میل لنگ٤٠٥ عظام٤٣٠٠٠٠٠ریال
میل لنگ پراید عظام٣٧٠٠٠٠٠ریال
میل لنگ پیکان عظام٣٩٥٠٠٠٠ریال
( بهترین فرصت خرید میل لنگ)💰

مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ABS پایه بلند جدید عظام ٢١٥٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام
سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS  عظام
سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ خار وسط ABS عظام
فقط مخصوص