#پراید 
لنت جلو پراید امڪو
۷۹۰۰۰

#پراید 
لنت عقب پراید امڪو
۸۴۰۰۰

#تیبا 
لنت جلو تیبا امڪو
۱۴۹۰۰۰

#تیبا 
لنت عقب تیبا امڪو
۱۳۶۰۰۰

#پراید 
لنت جلو پراید گلد اصلی ڪره ای
۹۹۰۰۰

#پراید 
لنت عقب پراید گلد اصلی ڪره ای
۱۱۹۰۰۰