🕪 اطلاعیه ۲              ۹۹/۰۲/۱۱

                    افزایش قیمت

احتراما به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند که مجموعه چراغهای جلو و خطر دنا، دنا پلاس، و ۲۰۷ شامل افزایش قیمت ۲۰درصدی گردیده است.