✅ صفحه تکی کلاچ پراید با برند شایان صنعت وارد موجودی شد.
قیمت همکار  ۱۶۷۰۰۰ تومان
تعداد محدود
💳💷

✅ صفحه تکی کلاچ پژو ۴۰۵ پری دمپر با برند شایان صنعت وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۲۲۰۰۰۰ تومان
تعداد محدود
💳💷

✅ کیت کلاچ پراید طرح سکو با برند شایان صنعت وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۴۰۰۰۰۰ تومان
تعداد محدود
💳💷