صفحه کلاچ پراید هرینگتون
صفحه کلاچ پیکان هرینگتون
صفحه کلاچ ۴۰۵ هرینگتون
صفحه کلاچ ۲۰۶ تیپ۵ هرینگتون

اقلام hpc

مغزی پمپ پراید۱۱۳۰۰۰
مغزی پمپ۲۰۶   ۱۱۷۰۰۰
پمپ داخل باک کامل۴۰۵  ۴۰۵۰۰۰
پمپ داخل باک کامل۲۰۶ ۴۰۵۰۰۰
پمپ بنزین بیرون باک۴۰۵ ۲۶۵۰۰۰

سرپلوس ۲۰ abs
 amt
۱۸۶۰۰۰

جعبه فرمان پیکان سلپیک
 ۶۸۰۰۰۰

سرسیلندر ۴۰۵ لخت و کامل هرینگتون