دیسک صفحه شایان
پیکان ۵۵۵۰۰۰
روآ  ۵۳۰۰۰۰
تیبا ۵۰۰۰۰۰
ساینا ۷۲۰۰۰۰