شمع ۴۰۵ NGK شرکتی
۲۳۵۰۰تومان
شمع ۴۰۵ روس شرکتی 
۱۴۰۰۰تومان
شمع  تک پلاتین ۴۰۵ شرکتی 
۱۸۵۰۰تومان
شمع دوپلاتین ۴۰۵بوش شرکتی
۲۰۵۰۰تومان 
شمع اکیوم  ۴۰۵ ارجینال شرکتی
۲۶۵۰۰تومان 
فیلتر بنزین ۴۰۵ شرکتی 
۱۳۰۰۰تومان
فیلتر روغن ۴۰۵ شرکتی 
۱۴۰۰۰تومان
فیلتر هوا ۴۰۵ شرکتی
۱۲۰۰۰تومان
شمع تک پلاتین بوش وارداتی
۱۵۶۰۰تومان 
شمع دوپلاتین بوش وارداتی
۲۰۸۰۰تومان