طلق خطر ۵۹   ۹۸۰۰۰
خطر ڪامل ۵۹  ۲۴۰۰۰۰
خطر عقب وانت جدید  ۱۰۸۰۰
راهنما پارڪ پراید  ۵۲۰۰۰
راهنما پارڪ پژو حبابدار  ۵۲۰۰۰
راهنما داخل سپر پراید  ۵۲۰۰۰
طلق خطر عقب صبا  ۱۲۵۰۰۰
طلق خطر ۱۳۱   ۱۳۵۰۰۰
طلق جلو۱۳۱ ڪریستال  ۲۲۰۰۰۰
طلق جلو ۱۳۲ڪریستال ۲۸۰۰۰۰
طلق جلو صبا ڪریستال  ۱۰۵۰۰۰
اینه چسبی داخل  ۱۱۵۰۰۰
شیشه چراغ پژو ۹۰۰۰۰
شیشه چراغ پیڪان ۹۵۰۰۰
شیشه مه شڪن پارس تڪ جعبه ۶۵۰۰۰
شیشه مه شڪن سمند تڪ جعبه  ۶۵۰۰۰
شیشه مه شڪن ۲۰۶تگ جعبه ۶۵۰۰۰
شیشه مه شڪن  slxتڪ جعبه ۶۵۰۰۰
زیر باطری فلزی  ‌۱۱۰۰۰۰
زیر باطری پلاستیڪی ۵۵۰۰۰
قاب پلاڪ پراید  ۵۰۰۰۰
چراغ سقف پراید  ۵۵۰۰۰
طلق خطر عقب وانت  ۴۵۰۰۰
لنز(طلق) جلو سمند ۵۷۰۰۰۰
لنز(طلق)جلو پارس  ۵۷۰۰۰۰
لنز(طلق)جلو ۲۰۶  ۵۷۰۰۰۰
بست اطراف باطری پراید  ۵۴۰۰۰
بست اطراف باطری پژو ۵۴۰۰۰
جلو پنجره پیڪان  ۱۱۰۰۰۰
هوا ڪش انژڪتور پراید  ۱۷۰۰۰۰
جلو پنجره پراید رنگی  ۲۹۰۰۰۰
جلو پنجره ۴۰۵رنگی ۵۰۰۰۰۰
جلو پنجره پارس رنگی  ۵۵۰۰۰۰
راهنما ڪامل ۵۹  ۶۵۰۰۰
مه شڪن ۱۳۲  ۱۸۵۰۰۰
زیر داشبورد پیڪان  ۱۸۰۰۰۰
چراغ جلو صبا  ۴۸۰۰۰۰
چراغ جلو پیڪان ۵۴۰۰۰۰
چراغ جلو پژو  ۵۵۰۰۰۰
خطر عقب ۱۳۱  ۵۱۰۰۰۰
چراغ جلو ۱۳۱فراز  ۷۸۰۰۰۰