مغزی پمپ پراید و پژو HPC 112000                 

مغزی پمپ ۲۰۶ HPC 114000               

 پمپ بنزین بیرون باک HPC 260000             

زنجیر سفت کن HPC ۱۱۰۰۰۰

بوش شاتون و بوش میل سوپاپ HPC   ۲۰۳۰۰۰ تومان

چهار شاخه فرمان ۴۰۵ توس ۳۳۰۰۰

چهار شاخه فرمان پراید توس ۴۹۰۰۰

رینگ ۴۰۵ ماهله ۳۲۵۰۰۰                             

رینگ ۲۰۶ تیپ ۵ ماهله ۵۴۵۰۰۰                               

رینگ ۲۰۶ تیپ ۲ ماهله ۳۴۵۰۰۰                               

 رینگ EF7 ماهله ۴۷۰۰۰۰

   رینگ ال۹۰ ماهله ۴۳۰۰۰۰

بلبرینگ IPNC

پژو ۱۵۰۰۰۰ تومان

 پراید:۹۰۰۰۰     تومان                                          

دیسک و صفحه ۴۰۵ لوک شرکتی ۱۵۸۰۰۰۰ تومان