لیست 
✅شیلنگ پراید پولاسا
بالا پراید
8.600
پایین پراید
9.300
پایین پراید جدید
10.650
بخاری پراید انژکتور
14.300
بخاری پراید کاربرات
13.500
بخار پرایدcng
22.500
مجموعه باک تک سوز
43.000
مجموعه باک cng
52.000
باک تک سوز
22.000
باک۱۳۲
89.000
باکu4
89.000
باک۱۱۱u4
85.000
باک پراید وانت
68.500
۳۰سانتی داخل باک
40.000
بوستر کاربراتور
13.000
بوستر abs
16.000

✅لیست شیلنگ پولاسا
بالا ریو
9.200
پایین ریو
10.850
بالا تیبا
9.900
پایین تیبا
8.800
ورودی بخاری تیبا
6.500
خروجی بخاری تیبا
6.400
بخار روغن تیبا
9.200
بوستر تیبا
14.800
بالا۲۰۶
17.000
پایین ۲۰۶
18.000
بالا۲۰۶تیپ۵
21.000
بالا رادیاتور ef7
18.000
پایین رادیاتورef7
39.000
بخاری کوتاه ef7
13.000
بخاری بلندef7
83.000
بالا رادیاتور ۴۰۵تیپ۵
25.000
پایین رادیاتور ۴۰۵تیپ۵
55.000
هیدرولیک۴۰۵تیپ۵
86.000