بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ گرین کار 
۷۴۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ۶۲۰۲ HSB
۹۳۰۰۰ ریال


آفتامات فیش بغل پراید MWH
۶۵۰۰۰۰ ریال

آفتامات دینام پیکان AMT
۳۸۰۰۰۰ ریال


آلترناتور ۴۰۵ ژوله
۱۴۰۰۰۰۰ریال


بلبرینگ کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ HPC
۵۳۰۰۰۰ ریال


بوش ته میل لنگ پراید
۵۵۰۰۰ ریال


بوش شاطون روآ IBBC
۷۳۰۰۰۰ ریال

 
بوش طبق پیکان رزن یدک
۳۹۰۰۰ ریال


پیچ و مهره شاطون پیکان فدرال
۴۸۰۰۰ ریال


ترموستات ۷۶ درجه پراید بابا پارت 
۲۱۵۰۰۰ ریال

ترموستات ۷۵ درجه پیکان بابا پارت
۲۱۵۰۰۰ ریال


تسمه ۱۴۲۰ فرانتک
۴۵۰۰۰۰ ریال

تسمه ۹۳۰ فرانتک
۳۵۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم پراید شاهین 
۹۰۰۰۰۰ ریال


تسمه کولر پراید المسار
۲۰۰۰۰۰ ریال


جعبه فیوز پراید 
۱۰۵۰۰۰ ریال


خار موشکی پیکان فدرال
۲۶۰۰۰ ریال


درب دلکو پراید فدرال 
۱۴۵۰۰۰ ریال


درب روغن موتور پیکان افرا
۵۲۰۰۰ ریال


درب سوپاپ ۴۰۵ پیکاکو
۱۹۸۰۰۰۰ ریال


دنده استارت ۴۰۵ AMT
۳۹۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ ال ۹۰ عظام
۵۰۰۰۰۰۰ ریال


ریگلاژ چرخ عقب ۴۰۵ ویدا
۱۱۰۰۰۰ ریال