دیسک چرخ جلو ۴۰۵ هرینگتون
قیمت ۲،۲۲۰،۰۰۰ ﷼

دیسک چرخ جلو ال۹۰ هرینگتون
قیمت ۲،۳۱۰،۰۰۰ ﷼

دیسک چرخ جلو سمند - زانتیا هرینگتون
قیمت ۲،۶۰۰،۰۰۰ ﷼

دیسک چرخ جلو ۲۰۶ تیپ۲ هرینگتون
قیمت ۱،۷۰۰،۰۰۰ ﷼

دیسک چرخ جلو ۲۰۶ تیپ۵ هرینگتون
قیمت ۲،۲۳۰،۰۰۰ ﷼

کاسه چرخ عقب ۴۰۵ هرینگتون
قیمت ۱،۲۷۰،۰۰۰ ﷼