قیمت اجناس ایساکو جدید
دنده کیلومتر پیکان ایساکو٧٥٠٠٠ریال
پولی میل لنگ پیکان ایساکو٤٢٠٠٠٠ریال
درب روغن دان پیکان ایساکو٩٥٠٠٠ریال
کشویی دینام پیکان ایساکو٣٥٠٠٠ریال
پروانه پیکان ٥ پر ایساکو١٣٠٠٠٠ریال
پروانه فن٤٠٥ خاری ایساکو٢٠٠٠٠٠ریال
تسمه٨٣٥ پیکان ایساکو٣٠٠٠٠٠ریال
دنده برنجى پیکان ایساکو١٢٠٠٠٠٠ریال
رام زیر گیربکس RDهیدورلیک٢٧٠٠٠٠
طبق پیکان ایساکو٢٧٠٠٠٠ریال
دنده کیلومتر ٤٠٥ داخل گیربکس ایساکو١١٠٠٠٠ریال
دنده کیلومتر ٤٠٥ ایساکو٥٥٠٠٠ریال
کیت تایم ال٩٠ با لیبل ایساکو٧٥٠٠٠٠٠
استکان تایپت٤٠٥ ایساکو١٤٠٠٠٠ریال
کاسه نمد عقب موتور٤٠٥ اورجینال٥٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر روا سال ایساکو٨٠٠٠٠٠٠ریال
سر سیلندر٢٠٦ تیپ٢ ایساکو١١٥٠٠٠٠٠
لنت جلو ال٩٠ تکستار ١٩٣٠٠٠٠ریال
کیت گردگیر پلوس ال٩٠ ایساکو٣٢٠٠٠٠٠
کاسه نمد قیفی لیور٤٠٥ایساکو١٨٠٠٠٠ریال
فشنگی آب٤٠٥سبز ایساکو٢٣٠٠٠٠ریال

افر ویژه امروز. 🔵🟡⚪️ 
شمع موتور تک پلاتین شرکتى
NGK٢٢٥٠٠٠ریال
Bosch ١٨٠٠٠٠ریال
Renault ١٥٥٠٠٠ریال

اجناس جدید ایساکو با بهترین قیمت موجود در بازار مجددا رسید🔵🔵
دنده سر میل لنگ٤٠٥ تایم ایساکو٢٥٠٠٠٠ریال
دنده سر میل لنگ اویل پمپ٤٠٥ ایساکو٢٥٠٠٠٠ریال
کاسه نمد میل سوپاپ٤٠٥ ایساکو٣٥٠٠٠٠ریال
اورینگ بوش سیلندر٤٠٥ ایساکو٢٢٠٠٠٠ریال(کمیاب)
تسمه دینام٤٠٥ ایساکو١٢٨٠٠٠٠ریال

یاتاقان های کمیاب پراید و پژو با قیمت هاى عالی رسید.  فقط و فقط مخصوص مشتریان فعال. یاتاقان بیست و پنج پراید هر دست٢٥٥٠٠٠٠ریال. یاتاقان سی ٤٠٥ ١٨٠٠ هر دست٢٩٥٠٠٠٠ریال. یاتاقان ٥٠ پراید هر دست١٨٥٠٠٠٠ریال.                   بغل یاتاقان پراید استاندارد ٣٧٠٠٠٠ریال.              بغل یاتاقان پیکان ٤٠٠٠٠٠ریال.                              متحرک استاندارد پراید تک ٦٢٠٠٠٠ریال.

سبد رینک پیکان
رینگ موتور پیکان استاندارد و بیست قیمت٣٣٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور پیکان سایز٣٠ و ٤٠ قیمت ٣٥٥٠٠٠٠ریال (به ازای هر یک دست رینگ موتور پیکان سی یا چهل یک دست رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ یا تیپ٥ استاندارد و یا سمند ملی استاندارد یا پنجاه فاکتور میگردد
رینگ های استاندارد و بیست به صورت تکی هم فاکتور میگردد

سبد رینگ پراید
رینگ موتور پراید استاندارد و بیست و پنج و پنجاه و هفتاد و پنج قیمت٢٠٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور های سایز٥٠ و ٧٥ به همراه سایز های دیگر فاکتور میگردد
رینگ موتور استاندارد و بیست و پنج به صورت تکی فاکتور میگردد
رینگ موتور پراید یورو٤ ریک در سه سایز استاندارد و بیست و پنج و پنجاه قیمت٣٣٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور سایز ٥٠ با ٢٥ فاکتور میگردد

همچنین در صورت نیاز تعداد محدودى رینگ موتور تیبا استاندارد و پنجاه با هم و با قیمت٣٣٥٠٠٠٠ریال فاکتور میگردد

رینگ موتور٤٠٥ ریک٢٢٠٠٠٠٠ریال
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ ریک ٤١٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٥ استاندارد ریک ٤٤٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور سمند ملی استاندارد ریک ٤٣٠٠٠٠٠ریال
رینگ موتور سمند ملی٥٠ ریک٤٦٠٠٠٠٠ریال
تمامی اقلام فوق به صورت تک فاکتور میگردد

سبد رینگ موتور روا ریک
رینگ موتور روا در سه سایز استاندارد بیست و چهل با قیمت٣٣٥٠٠٠٠ریال
رینگ موتور روا سی با قیمت٣٥٥٠٠٠٠ریال (به ازای هر یک دست رینگ موتور سی روا یک دست سوپاپ پیکان دوم سوپار با قیمت٢٥٥٠٠٠٠ریال یا رینگ موتور های ٢٠٦ یا سمند ملی فاکتور میگردد)

میل لنگ پیکان دیناپارت ٣٧٥٠٠٠٠ریال💰
تعداد محدود

کیت گردگیر پلوس ال٩٠ کامل با کیفیت فوق العاده برندGSPدیناپارت فقط و فقط با قیمت١٥٥٠٠٠٠ریال. (قطعه فوق حداقل٥٠ هزار تومان از قیمت لیست کنونى دیناپارت پایین تر است و بسیار کمیاب میباشد)

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام١٢٠٠٠٠٠٠ریال

تعداد محدودى یاتاقان٣٠ پژو با برند الدورا موجود میباشد قیمت٢٧٠٠٠٠٠ریال💰

تسمه تایم پراید١٣٠٠٠٠٠ریال
تسمه تایم سمند ملی ١٩٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٢٠٦ تیپ٢ ١٣٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٢٠٦تیپ٥ ١٩٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٤٠٥ ١٢٥٠٠٠٠ریال
💰💰💰💰💰

میل لنگ٤٠٥ دیناپارت ٤٣٠٠٠٠٠ریال(پنجاه هزار تومان پایین از توس و عظام)
واتر پمپ پراید GSPدیناپارت١٤٥٠٠٠٠ربال
واتر پمپ٢٠٦ تیپ٥ GSPدیناپارت١٥٥٠٠٠٠ریال

سوپاپ ٢٠٦ تیپ٥ ساوه٣٩٠٠٠٠٠ریال
سوپاپ پیکان دوم ساوه١٤٨٠٠٠٠ریال
مابقیه سوپاپ های ساوه تماما موجود میباشد

بوستر ترمز پیکان ٢ مداره با پمپ طلایی مستر موتورز فقط ٤٥٠٠٠٠٠ریال

پمپ ترمز پراید ساده مستر موتورز ١٤٧٠٠٠٠ریال
لوازم کلاج کامل پیکان مستر موتورز٧٦٠٠٠٠ریال
(تمامی اقلام مستر موتورز بین٧-١٠ درصد زیر قیمت پخش تهران میباشد )

کیت کلاج پیکان والئو آبى کره ٧٧٥٠٠٠٠ریال💰

⚪️🔵سرپلوس پراید بیست خار ABS با برندAMT فقط و فقط ١٦٨٠٠٠٠ریال. سرپلوس٤٠٥ بیست و دو خار ABS خار وسط فقط و فقط ١٨٥٠٠٠٠ریال.☑️ نسبت فروش ٢ عدد پراید یک عدد پژو

اجناس ورودی جدید عظام 
پیستون روا تمامی سایز ها ٤٣٠٠٠٠٠ریال
پیستون پیکان تمامی سایز ها٤٢٠٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام٢١٣٠٠٠٠ریال
فروش به صورت دست

کمک جلو٤٠٥ ٣٣٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب ٤٠٥ ٢٤٨٠٠٠٠ریال

مشعلی گیربکس پراید جدید ٢٠ خار بلند عظام٢٢٥٠٠٠٠ریال
مشعلی گیربکس پراید ١٩ خار معمولی عظام١٨٥٠٠٠٠ریال
مشعلی گیربکس پراید٢٠ خار معمولی عظام١٨٥٠٠٠٠ریال
فروش به تعداد مساوی و باهم

سرپلوس پراید بیست خار ساده عظام٢٠٢٠٠٠٠ریال
بیست خار ABS ٢١٥٠٠٠٠ریال
فقط مخصوص مشتریان فعال🌹

زغال استارت٤٠٥ عظام اصلى٤١٠٠٠٠ریال
مشعلی گیربکس ٤٠٥ ٢٢ خار کوتاه عظام٢٧٥٠٠٠٠ریال
موتور فن٤٠٥ خاری ٢٠٥٠٠٠٠ریال
موتور فن پراید دو دور عظام٢٠٥٠٠٠٠ریال
کمک عقب٢٠٦ عظام٢٤٨٠٠٠٠ریال
انواع شاتون موجود میباشد

چدنى اگزوز پیکان انژکتور سلپیک ٩٠٠٠٠٠ریال