موتور فن خاری و دو دور عظام 
۱۹۵۰۰۰

بلبرینگ gt
چرخ جلو ۱۴۱
۶۰۰۰۰ تومان

مغزی پمپ بنزین پراید
 ۱۰۸۰۰۰ فرانتک
 ۱۰۸۰۰۰ اچ پی سی
بوش ۹۵۰۰۰

موتور فن امکو 
خاری و دو دور 
۲۰۸۰۰۰

یاتاقان ثابت متحرک استاندارد پراید
۱۱۵۰۰۰

بوش میل سوپاپ پیکان تک HPC
۱۴۵۰۰۰۰ ریال

راهنمای روی گلگیر پراید و پژو
۲۵۰۰

سه شاخ پلوس ۲۰ AMT
۳۴۰۰۰ 

سرپلوس ۲۲ خار وسط ABS پژو AMT
۱۸۰۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ هرینگتون
۱۲۵۰۰۰ تومان

پمپ بنزین بیرون باک hpc
242000