تسمه تایم 405شرکتی

 

تسمه تایم 405 ارجینال شرکتی 
۲۲۰۰۰۰تومان
تسمه تایم 405 ارجینال وارداتی 
۲۱۰۰۰۰تومان
تسمه تایم 405 پاور
۱۳۰۰۰۰تومان
تسمه تایم 405 دایکو وارداتی 
۱۵۰۰۰۰تومان
تسمه تایم 405 رایکالتون
۱۳۰۰۰۰تومان
تسمه دینام 405 شرکتی
۱۲۵۰۰۰تومان 
تسمه دینام 405 دایکو شرکتی 
۱۶۰۰۰۰تومان
تسمه دینام 405 پاور 
۱۲۶۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 2 شرکتی 

تسمه تایم تیپ 2 ارجینال شرکتی
۲۱۰۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 2 دایکو وارداتی
۱۴۰۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 2 رایکالتون 
۱۳۸۰۰۰تومان
تسمه دینام تیپ 2 دایکو شرکتی 
۱۱۰۰۰۰تومان
تسمه دینام تیپ 2 ارجینال شرکتی 
۱۵۰۰۰۰تومان
تسمه دینام تیپ 2  پاور 
۱۲۹۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 5 شرکتی
۲۹۰۰۰۰تومان 
تسمه تایم تیپ 5 ارجینال شرکتی 
۳۱۵۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 5 دایکو وارداتی
۲۱۰۰۰۰تومان 
تسمه تایم تیپ 5 رایکالتون 
۲۷۸۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ 5 ارجینال وارداتی 
۳۰۵۰۰۰تومان
تسمه تایم تیپ  5پاور
۲۰۰۰۰۰تومان
تسمه دینام راناو تیپ 5 شرکتی 
۱۱۵۰۰۰تومان
تسمه دینام تیپ 5 پاور
۱۲۸۰۰۰تومان
تسمه تایم EF7 شرکتی
۳۰۰۰۰۰تومان 
تسمه تایم EF7 پاور
۱۹۵۰۰۰تومان
تسمه تایم L90 شرکتی

کیت تایم L90 وارداتی
۶۰۰۰۰۰تومان
کیت تایم L90 شرکتی 
۷۵۰۰۰۰تومان
تسمه دینام 835 پیکان شرکتی
۳۰۰۰۰تومان
تسمه هیدرولیک RD شرکتی
۵۷۰۰۰تومان
تسمه دینامSLX شرکتی
۷۸۰۰۰تومان